நீர்த்தாங்கி அன்பளிப்பு

    இடம் – கலைமகள் தமிழ் பாடசாலை – இரத்தினபுரி
    திகதி – 27-03-2013


    மாணவர்களுக்கான புத்தகப்பைகள் வழங்குதல்

    இடம் – கண்டி போலிஸ் நலன்புரி சங்கம்
    திகதி – 06-01-2016