ජල ටැංකි පරිත්‍යාගය

    ස්ථානය – කලෙයිනගර් දමිල පාසැල – රත්නපුර
    දිනය – 2013-03-27


    සිසුන් සඳහා පාසැල් බෑග් පරිත්‍යාගය

    ස්ථානය – මහනුවර පොලිස් සුබ සාධන සංගමය
    දිනය – 2016-01-06