எம்முடன் தொடர்பு கொள்ள

ஐடியல் நிதி நிறுவனம்

299, யூனியன் பிளேஸ், கொழும்பு 02, இலங்கை.

தொலைபேசி: +9411 2396060

தொலைநகல்: +9411 2396757

மின்னஞ்சல் :  info@idealfinance.lk