අප හා සම්බන්ධවීමට

IDEAL ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ්

299, යුනියන් පෙදෙස, කොළඹ 02, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන: +9411 2396060

ෆැක්ස්: +9411 2396757

විද්යුත් තැපෑල:  info@idealfinance.lk